Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website Oogvoorverzekeren.nl.

Gebruik van de Oog voor Verzekeren website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over verzekeringen. Oog voor Verzekeren (OVV) geeft geen advies over de verzekeringen die op deze website worden genoemd. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend en voor advies dient u contac t op te nemen met de verzekeraars of financieel adviseurs die daartoe gerechtigd zijn, en ik het bezit van een AFM vergunning zijn. Hoewel OVV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan OVV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. OVV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. OVV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer OVV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OVV worden aanbevolen. OVV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door OVV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op Oogvoorverzekeren.nl worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

OVV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OVV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

OVV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.