[ad_1]

BEVERWIJK – Met de kadernota 2020-2024 voor integrale veiligheid en handhaving wil de
gemeente Beverwijk haar ambitie vastleggen en een handvat bieden voor alle betrokken
partijen om te komen tot een nieuwe koers op het gebied van integrale veiligheid en
handhaving. Centraal daarbij staan het oplossen en voorkomen van criminaliteit en overlast
en het verbeteren van de veiligheidsgevoelens van inwoners in Beverwijk.
Raad stelt prioriteiten vast.

Het integrale veiligheids- en handhavingsbeleid raakt nagenoeg alle gemeentelijke
beleidsterreinen. Er zijn veel belangrijke onderwerpen, maar niet alles kan direct en met
dezelfde intensiteit worden opgepakt. Daarom is van belang om de meest dringende
vraagstukken integraal, met voorrang aan te pakken. Het is aan de raad om heldere kaders
te stellen voor de aanpak van veiligheid en handhaving. Het college stelt voor om de
volgende thema’s en gebieden extra aandacht te geven:
Themagericht
1. Leefbaarheid en veiligheid in de buurten
2. Jeugd en veiligheid
3. Ondermijning
4. Fysieke veiligheid en veilig ondernemen
Gebiedsgericht
5. De Drie Straatjes (het centrumgebied)
6. Oosterwijk
Informatie-gestuurd werken
De keuze voor de thema’s komt voort uit de interactieve veiligheidskaart. De veiligheidskaart
is speciaal ontwikkeld voor gemeente Beverwijk. In deze kaart worden de cijfers van de
politie, de Veiligheidsmonitor over de beleving van inwoners op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid, meldingen van de app Waak Samen en alle beschikbare en belangrijke cijfers
van onze eigen gemeentebronnen verzameld. Hierdoor wordt zichtbaar welke onderwerpen
en gebieden de aandacht vragen. Daarnaast komt de regierol van de gemeente beter tot zijn
recht, doordat veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden.
Samen met inwoners, ondernemers en regionale en lokale partners
De integrale benadering betekent dat samenwerking een nog belangrijker wordt. Op lokaal
en regionaal niveau werken partijen samen om Beverwijk leefbaar en veilig te houden. Zowel
binnen het sociaal en fysiek domein als het veiligheids- en handhavingsdomein. Maar ook de
betrokkenheid van inwoners en ondernemers is erg waardevol. Zij weten het beste wat er
speelt in hun buurt. De gemeente wil inwoners stimuleren om meldingen van incidenten en
verdachte situaties te maken en eigen initiatieven op te zetten voor het bevorderen van de
leefbaarheid en de veiligheid .
Actieplan
De kadernota heeft een looptijd van vier jaar. Veranderingen in de samenleving volgen
elkaar in steeds hoger tempo op. Dat heeft ook consequenties voor veiligheid en
handhaving. Het meerjarenplan moet daarom steeds opnieuw aan de actualiteiten worden
INT-19-51608 / Z-19-58917 Pagina 2
getoetst. Het college stelt jaarlijks een actieplan vast waarin de behaalde resultaten staan,
de acties voor het komend jaar en prioriteiten eventueel worden aangepast. Het actieplan
wordt mede op basis van het beeld van de interactieve veiligheidskaart gevormd. Het college
heeft de ambitie om de raad per half jaar aan de hand van de veiligheidskaart een
tussenstand van de behaalde resultaten te bieden.

- Advertentie -

[ad_2]

- Advertentie -