[ad_1]

Met Prinsjesdag achter ons wordt duidelijk wat er volgend jaar allemaal gaat veranderen met betrekking tot de zorgverzekering. Er zijn hierbij een aantal wijzigingen die speciale aandacht en toelichting nodig hebben en die hierna verder worden toegelicht.

Hogere premie
Het kabinet heeft aangegeven dat zij een premiestijging verwacht van 3 euro per maand. Inmiddels is dit door de realiteit ingehaald met de bekendmaking van de nieuwe premie voor de Basisverzekering door verzekeraar DSW uit Dordrecht. Deze geeft aan dat de premie met 6 euro per maand zal gaan stijgen. Dit betekent een stijging van 72 euro per jaar.

- Advertentie -

Collectiviteitskorting
Veel Nederlanders maken gebruik van een collectieve zorgverzekering. Dit betekent dat via werkgevers, gemeenten of onafhankelijke consumentenorganisaties een collectieve afspraak met verzekeraars is gemaakt waarbij een korting op de Zorgverzekeringspremie wordt gegeven. Deze korting bedraagt in 2019 maximaal 10 procent. Voor 2020 is besloten dat deze korting maximaal 5 procent mag bedragen. In de praktijk betekent dit het volgende, ook rekening houdend met de premiestijging die eerder is genoemd: een maandpremie voor de Basisverzekering van 112 euro met 10 procent korting levert in 2019 een te betalen premie op van 100,80 euro. In 2020 wordt dit een premie van 118 euro met een korting van 5 procent. Te betalen: 112,10 euro. Per saldo wordt de Basisverzekering dus 11,30 euro per maand (135,60 euro per jaar) duurder.

Zorgtoeslag
Mensen met een (relatief) laag inkomen kunnen aanspraak maken op een Zorgtoeslag, om zo de stijgende zorgpremie te compenseren en er aldus voor te zorgen dat de verplichte Basisverzekering ook voor hen toegankelijk en betaalbaar blijft. Uitkering van de Zorgtoeslag vindt plaats door de Belastingdienst en wordt maandelijks (rond de 20e) uitbetaald. Voor alleenstaanden gaat de Zorgtoeslag met maximaal 67 euro per jaar omhoog. Gezinnen kunnen op een maximale verhoging van 95 euro rekenen.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De Inkomensafhankelijke bijdrage gaat in 2020 licht naar beneden. Dit betreft de bijdragen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Zvw gaat voor de werknemers van 6,95 procent naar 6,70 procent. De Wlz blijft gelijk op 9,65 procent.

Eigen risico
Het wettelijk Eigen Risico dat aan de Zorgverzekering is verbonden blijft in 2020 gelijk aan 2019. Dit is 385 euro per jaar per persoon.

Uitbreidingen en wijzigingen in de Basisverzekering
Voor 2020 heeft het Kabinet besloten om een aantal uitbreidingen aan het Basispakket toe te voegen. Zo wordt nieuwe medicatie tegen kanker, de geneesmiddelen durvalumab en abemacicilib, en het middel tegen Multiple Sclerose, Fampyra, vergoed. Voorts is er een vergoeding van 75 euro per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling, waarbij er geen sprake is van een opname. Tot slot wordt eerstelijnszorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten vergoed.
Voor wie wil stoppen met roken is er de wijziging dat er geen eigen risico meer van toepassing is voor zorgprogramma’s stoppen-met-roken

In dit overzicht zijn de kosten voor aanvullende Zorgverzekeringen en Tandartsverzekeringen nog buiten beschouwing gelaten daar deze zeer persoonsgebonden zijn. De verwachting is echter dat ook hier premie aanpassingen zijn te verwachten. Ook het halveren van de collectiviteitskorting heeft hier effect.

Bovenstaande wijzigingen betekenen voor de meeste mensen een hogere premie voor hun Zorgverzekering. Het is daarom zeer aan te bevelen om kritisch te kijken naar de verschillende Zorgverzekeraars en welke premies worden gehanteerd voor de verschillende typen verzekeringen. Naturaverzekeringen zijn in de regel iets goedkoper dan de Restitutieverzekeringen, maar bieden ook minder flexibiliteit. Het is in dit kader dan ook aan te bevelen om gebruik te maken van een zorgverzekering vergelijker.

Op basis hiervan is een helder inzicht te krijgen van de kosten bij verschillende zorgverzekeraars. Met name het samenstellen van de aanvullende zorgverzekeringspakketten verdient hierbij aandacht. Veel verzekeraars hanteren een ‘cafetariamodel’ waarbij exact gekozen kan worden voor die onderdelen die voor de verzekerde van belang zijn. Er is immers een groot verschil in de zorgbehoefte tussen een jong gezin met kinderen of een bejaard echtpaar. Dit is derhalve het onderdeel waar nog een potentieel voordeel is te behalen en de premie kan worden beïnvloed.[ad_2]

- Advertentie -